NowośćOferta na wsparcie realizacji programu ChUKSprawdź, jak możemy Ci pomóc!
17/04/2024
Aktualności Newsy

Wsparcie POZ w ramach programu FEnIKS

 • 2 kwietnia 2024
 • czas czytania 7 min
Wsparcie POZ w ramach programu FEnIKS

Aby zobaczyć pełną treść tego postu, proszę zaloguj się.

Logowanie i rejestracja są bezpłatne.

Jeśli nie masz jeszcze konta, możesz się zarejestrować tutaj.

O programie

Program FEnIKS, czyli Program Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 jest następcą unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) 2014-2020. Program ma na celu wsparcie kluczowych projektów środowiskowych, energetycznych i transportowych oraz wsparcie obszaru kultury i ochrony zdrowia a jego łączny budżet wynosi 25 mld Euro [1].

Program FEnIKS w ochronie zdrowia

Założeniem programowym w obszarze ochrony zdrowia jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług zdrowotnych wraz ze zwiększeniem ich skuteczności poprzez zapewnienie pacjentom równego dostępu do opieki zdrowotnej oraz poprawę odporności systemu ochrony zdrowia, w tym podstawowej opieki zdrowotnej oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej.

Celem inwestycji w ochronę zdrowia jest dostosowanie systemu do aktualnych trendów demograficznych i epidemiologicznych oraz zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości opieki.

Podejmowane w ramach programu inwestycje mają poprawić jakość i dostęp do opieki zdrowotnej szczególnie na obszarach defaworyzowanych oraz uodpornić system opieki zdrowotnej na wypadek sytuacji kryzysowych związanych z zagrożeniami epidemiologicznymi [1].

Z łącznego budżetu Programu FEnIKS na ochronę zdrowia przeznaczonych ma zostać 650 000 000 Euro w tym:

 • 390 000 000 Euro na infrastrukturę zdrowotną;
 • 260 000 000 Euro na wyposażenie opieki zdrowotnej.

Tabela 1. Alokacja programu w podziale na działania i zakres interwencji (na podstawie [2] oraz [3])

Środki zostaną podzielone na 4 główne obszary ochrony zdrowia:

 • najwięcej, bo aż 35% tych środków tj. 227 500 000 Euro przeznaczonych zostanie na Podstawową Opiekę Zdrowotną (POZ);
 • 31% środków tj. 201 500 000 Euro zostanie przeznaczonych na Ambulatoryjną Opiekę Specjalistyczną (AOS);
 • 26% środków tj. 169 000 000 Euro przeznaczonych zostanie na psychiatrię;
 • pozostałe 8% środków tj. 52 000 000 Euro zostanie przeznaczonych na system ratownictwa medycznego [4].

Tabela 2. Alokacja programu w podziale na działania, wsparcie UE i wkład krajowy (w Euro) (na podstawie [3])

* Wydatki w finansowanym z EFRR priorytecie 6 programu FEnIKS (dotyczące sektora zdrowia) będą rozliczane według mechanizmu pro-rata, opartego na następującej metodologii wyliczania alokacji dla poszczególnych kategorii regionów na kryterium liczby regionów:

 • region lepiej rozwinięty (warszawski stołeczny): 1/17 (jeden region na siedemnaście regionów Polski), tj. 5,88% alokacji EFRR;
 • regiony w okresie przejściowym (woj. wielkopolskie i dolnośląskie): 2/17 (dwa regiony na siedemnaście regionów Polski), tj. 11,77% alokacji EFRR;
 • regiony słabiej rozwinięte (region mazowiecki regionalny i pozostałe 13 województw): 14/17 (czternaście regionów na siedemnaście regionów Polski), tj. 82,35% alokacji EFRR.

Wsparcie Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Jednym z ważniejszych celów programu FEnIKS jest otwarcie nowych placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej, zwłaszcza na terenach o mniejszej gęstości zaludnienia, co ma przyczynić się do zwiększenia dostępności i efektywności systemu opieki zdrowotnej [5]. Dodatkowo podniesienie standardów i unowocześnienie Podstawowej Opieki Zdrowotnej stworzy system przyjazny pacjentowi.

Działania programu mają skupiać się przede wszystkim na: 

 • wzmocnieniu roli jednostek podstawowej opieki zdrowotnej, w tym lepszej koordynacji usług zdrowotnych;
 • zwiększeniu dostępności do opieki zdrowotnej poprzez wzmocnienie funkcji diagnostycznych;
 • inwestycjach infrastrukturalnych w rozwój POZ, w tym cyfryzację placówek i rozwój telemedycyny, doposażenie i roboty budowlane, mające na celu wsparcie podmiotów w dostosowaniu do świadczenia nowych funkcji zdrowotnych [6].

Grupa Docelowa

Projekt skierowany jest do wszystkich podmiotów wykonujących działalność leczniczą:

 • Posiadających umowę z NFZ o udzielanie świadczeń w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej;
 • Nieposiadających umowy z NFZ, ale najpóźniej na dzień podpisania umowy o grant będą mieć zawartą umowę z NFZ [5].

W szczególny sposób premiowane są podmioty:

 • Obszarów defaworyzowanych, czyli tzw. ,,białych plam” – obszarów o zagrożonej lub wykluczonej dostępności do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej;
 • Realizujące opiekę koordynowaną we wszystkich ścieżkach diagnostycznych.

 Zakres projektu

W założenia projektu wpisuje się wyposażenie placówek podstawowej opieki zdrowotnej w sprzęt medyczny oraz informatyczny jak również przystosowanie pomieszczeń do realizacji podstawowego celu projektu poprzez prace adaptacyjne niewpływające na kubaturę budynku, których celem będzie poszerzenie zadań zdrowotnych w zakresie profilaktyki i leczenia na poziomie POZ (np. odświeżenie ścian, postawienie ścianek działowych, doprowadzenie mediów) [5].

Przyznawanie dofinansowania 

Projekt realizowany będzie w formule grantowej, przy czym kwota grantu uzależniona jest od rocznej liczby osób zapisanych do wskazanego miejsca udzielania świadczeń w POZ na podstawie aktywnej liście deklaracji pacjentów [7].

Kryteria wyboru grantobiorców

 1. Podmiot złożył wniosek o przyznanie grantu na odpowiednią kategorię wysokości grantu:
 • Grupa 1 – do 5 000 pacjentów na liście aktywnej – wysokość grantu do 300 000 zł
 • Grupa 2 – od 5 000 do 10 000 pacjentów na liście aktywnej – wysokość grantu do 450 000 zł
 • Grupa 3 – powyżej 10 000 pacjentów na liście aktywnej – wysokość grantu do 600 000 zł
 1. Podmiot zapewni trwałość projektu na okres 5 lat
 2. Inne:
 • Zgodność zakresu rzeczowego
 • Podmiot zapewni równą dostępność do świadczeń w liczbie, czasie i w wysokości adekwatnej do zapotrzebowania społeczeństwa
 • Podmiot zapewni by infrastruktura objęta grantem była wykorzystywana na realizację świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • Zgodność realizacji projektu z: planami transformacji, MPZ, programem ,,Dostępność Plus” oraz zasadami równości szans, prawem ochrony środowiska, zasadą ,,nie czyń poważnej szkody”, włączenia serdecznego i niedyskryminowanie Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych

Kryteria rankingujące

 • Posiadanie umowy na realizację świadczeń w budżecie powierzonym opieki koordynowanej
  • we wszystkich grupach dziedzinowych -> 10 pkt
  • w 4 grupach -> 8 pkt
  • w 3 grupach -> 7 pkt
  • w 2 grupach -> 6 pkt
  • brak -> 0 pkt
 • Rozszerzenie zakresu diagnostyki -> 1 pkt
 • Obszary defaworyzowane -> 12 pkt (waga pkt 2)
  • Obszar miejski -> 1 pkt
  • Obszar miejsko – wiejski -> 2 pkt
  • Obszar wiejski -> 6 pkt
  • Otwarcie nowego miejsca na obszarze “białych plam”
 • Rozszerzenie działań z zakresu telemedycyny lub telemedycyny w opiece domowej -> 2 pkt
 • Wsparcie działań z zakresu realizacji programów profilaktycznych poprzez wdrożenie planów profilaktycznych -> 1pkt
 • Zapewnienie rozwoju infrastruktury w tym cyfryzacji placówki -> 1 pkt
 • Posiadanie umowy na realizację świadczeń w zakresie lekarz POZ, pielęgniarka POZ, położna POZ
 • Realizacja 2 zakresów -> 1 pkt
 • Realizacja wszystkich zakresów -> 2 pkt
 • Wsparcie osób z niepełnosprawnością poza obligatoryjne kryteria dostępności standardu dla POZ w ramach programu “Dostępność Plus” -> 1 pkt
 • Prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych podnoszących świadomość personelu medycznego w odniesieniu do grup narażonych na dyskryminację wg priorytetu FEnIKS -> 1 pkt
 • Podmiot POZ realizujący zadania komplementarne do innych projektów dofinansowanych ze środków UE w przedmiotowym zakresie -> 1 pkt

Okres kwalifikowania wydatków w ramach projektu dla placówek POZ kończy się 30 czerwca 2028 r. [5]

Wnioski o przyznanie grantu

Zaplanowano 4 nabory wniosków grantowych w celu wyłonienia placówek POZ (grantobiorców), którym przyznane zostaną granty. Pierwszy nabór został zaplanowany na przełom grudnia 2024 i stycznia 2025 a limit grantobiorców wynosi 2 000 podmiotów.

Każde miejsce udzielania świadczeń (MUS) może odrębnie skorzystać z dofinansowania natomiast w sytuacji gdy w jednej gminie jest wiele MUS, dofinansowanie otrzymuje tylko jedno z nich. 

W celu przyjmowania wniosków o granty do października 2024 roku zakupiony zostanie w ramach PZP dedykowany system informatyczny. Zostaną również przeprowadzone webinary z obsługi tego systemu.

Forma finansowania

Założeniem programu jest dofinansowanie ,,post factum”, czyli po dokonanym wydatku.

Zaliczkowanie odbywać się będzie na podstawie ustalonego harmonogramu, celu i sposobu rozliczenia określonych w umowie o przyznanie grantu oraz złożonego weksla ,,in blanco” wraz z deklaracją wekslową.

Dokładne szczegóły finansowania i zaliczkowanie zostaną określone w procedurze oceny i wyboru wniosków o powierzenie grantu tzw. ,,procedurze grantowej”.

 

ŹRÓDŁA:

[1] Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko; https://nowedotacjeunijne.eu/programy-2021-2027/feniks/; dostęp 24.03.2024

[2]19.03.2024; Szczegółowy Opis Priorytetów dla Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027;

https://www.feniks.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/prawo-i-dokumenty/szczegolowy-opis-priorytetow-dla-programu-fundusze-europejskie-na-infrastrukture-klimat-srodowisko-2021-2027/; dostęp 27.03.2024

[3] https://www.feniks.gov.pl/media/131013/zal_tabele_finansowe_v6.pdf; dostęp 27.03.2024

[4]15.02.2023; MFiPR: z FEnIKS na POZ przeznaczone zostanie 35 proc. Funduszy, czyli 227,5 mln euro; https://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/MFiPR-z-FEnIKS-na-POZ-przeznaczone-zostanie-35-proc-funduszy-czyli-227-5-mln-euro,242480,1.html (dostęp 24.03)

[5] Krystian Laurka; 19.03.2024; Miliard w POZ; https://www.termedia.pl/mz/Miliard-w-POZ,55403.html; dostęp 25.03.2024

[6] 16.02.2023; Akademia Funduszy – fundusze europejskie na lata 2021-2027 w dziedzinie ochrony zdrowia; https://www.feniks.gov.pl/strony/aktualnosci/akademia-funduszy-fundusze-europejskie-na-lata-2021-2027-w-dziedzinie-ochrony-zdrowia/; dostęp 24.03.2024

[7] Aleksandra Kurowska; 19.03.2024; FEniKS wesprze obecne i przyszłe POZ. 1,25 mld zł – jakie warunki?;

https://cowzdrowiu.pl/aktualnosci/post/feniks-wesprze-obecne-i-przyszle-poz-125-mld-zl-jakie-warunki; dostęp 24.03.2024

[8] https://www.nfz.gov.pl/ulotki/projekt-wsparcie-poz; dostęp 24.03.2024 

 

O autorze

Kazimiera Śpiołek

Studentka 3 roku fizjoterapii na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, pracownik poradni leczenia bólu, jestem nietypową kombinacją doświadczeń, pasji i relacji stale rozwijającą się w trakcie podróży przez życie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *